Privatlivspolitik

 Privatlivspolitik for Faglige Seniorer Brøndby

Dato for seneste ændring i Privatlivspolitikken: 03/02 – 2023

 Faglige Seniorer Brøndby dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandlerpersonoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontakt oplysninger på den dataansvarlige

Faglige Seniorer Brøndby er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt oplysninger:

Kontaktperson: Ole Jensen

Adresse: Albjergparken 24, st ,th 2660 Brøndby Strand

CVR: 30057805

Telefonnr.: 20 22 01 93

Mail: Olekurer@brnet.dk

Website: www.fagligeseniorerbrondby.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

  • Medlems oplysninger:
  • Almindelige personoplysninger:

. Registrerings – og kontakt oplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, medlemsnummer.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysninger fra dig i forbindelse med indmelding og/eller adresseændring.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
            Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
(interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
            Behandling efter lovkrav
            Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlems oplysninger:
.   Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

.   Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse

                       Og opfølgning
.   Administration af din relation til os
.   Udsendelse af medlems information pr. post eller e-mail.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

 I det omfang vi behandler dine medlems oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v.,

herunder i forhold til generalforsamling

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
m.v.

                     .  Afholdelse af arrangementer

                     .  Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet

                        eller situation i foreningen

.  Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlems oplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt
grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde
er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet overfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til
enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og overensstemmelse med følgende kriterier:

 . Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine

almindelige medlems oplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:

.      Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

.      Retten til indsigt i egne personoplysninger

.      Retten til berigtigelse

.      Retten til sletning

.      Retten til begrænsning af behandling

.      Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

.      Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontakt oplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning,
så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid
gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted www.fagligeseniorerbrondby.dk
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.